حضرت بهاءالله
مرجع  کتب و آثار بهائی جامعه بين المللی بهائی
 
  منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله
۲۲۲ :صفحات :ناشر حضرت بهاءالله :صاحب اثر
 
 « صفحه بعد |محتوياتصفحه قبل » 
  رفتن به صفحه مورد نظر   اجرا    دريافت‌نسخه نسخه ورد نسخه اکروبات
 صفحه ۱۱۹-۱۲۲   
      

٩١: "و از جمله ادلّه بر اثبات اين امر آنکه در هر عهد و عصر..."

و از جمله ادلّه بر اثبات اين امر آنکه در هر عهد و عصر که غيب هويّه در هيکل بشريّه ظاهر ميشد بعضی از مردمی که معروف نبودند و علاقه بدنيا و جهتی نداشته‌اند بضياء شمس نبوّت مستضیء و بانوار قمر هدايت مهتدی ميشدند و بلقاء اللّه فائز ميگشتند لهذا اين بود که علمای عصر و اغنيای عهد استهزاء مينمودند چنانچه از لسان آن گمراهان ميفرمايد : (١) " فَقالَ الْملأ الّذينَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِه ما نَراک إِلّا بشراً مِثْلَنَا و ما نَرَاک اتَّبَعَکَ إلّا الّذين همْ أرَاذِلُنا باَدِی الرّأيِ وَ ما نَری لَکُمْ عَلَينا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنّکم کَاذِبينَ . " اعتراض مينمودند و بآن مظاهر قدسيّه ميگفتند که : " متابعت شما نکرده مگر اراذل ما که اعتنائی بشأن آنها نيست . " و مقصودشان اين بوده که علماء و اغنياء و معارف قوم بشما ايمان نياوردند و باين دليل و امثال آن استدلال بر بطلان من له الحق مينمودند .
و امّا در اين ظهور اظهر و سلطنت عظمی جمعی از علمای راشدين و فضلای کاملين و فقهای بالغين از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و بعنايت عظمی فائز گشتند و از کون و امکان در سبيل جانان گذشتند ...
همه اينها مهتدی و مقرّ و مذعن گشتند برای آن شمس ظهور بقسمی که اکثری از مال و عيال گذشتند _________________________________________________________ )۱( - سوره هود -آيه ۲۷ و برضای ذی الجلال پيوستند و از سر جان برای جانان برخاستند و انفاق نمودند بجميع آنچه مرزوق گشته بودند بقسمی که سينه‌هاشان محلّ تيرهای مخالفين گشت و سرهاشان زينت سنان مشرکين چنانچه ارضی نماند مگر آنکه از دم اين ارواح مجرّده آشاميد و سيفی نماند مگر آنکه بگردنهاشان ممسوح گشت و دليل بر صدق قولشان فعلشان بس آيا شهادت اين نفوس قدسيّه که باين طريق جان در راه دوست دادند که همه عالم از ايثار دل و جانشان متحيّر گشتند کفايت نميکند برای اين عبادی که هستند و انکار بعضی عباد که دين را بدرهمی دادند و بقا را بفنا تبديل نمودند و کوثر قرب را بچشمه‌های شور معاوضه کردند و بجز اخذ اموال ناس مرادی نجويند چنانچه مشاهده ميشود کلّ بزخارف دنيا مشغول شده‌اند و از ربّ اعلی دور مانده ، حال انصاف دهيد که شهادت اينها مقبول و مسموع است که قولشان و فعلشان موافق و ظاهرشان و باطنشان مطابق بنحويکه " تاهت العقول فی افعالهم و تحيّرت النّفوس فی اصطبارهم و بما حملت اجسادهم " و يا شهادت اين معرضين که بجز هوای نفس نَفَسی برنيارند و از قفس ظنونات باطله نجاتی نيافته‌اند و در يوم سر از فراش برندارند مگر چون خفاش ظلمانی در طلب دنيای فانيه کوشند و در ليل راحت نشوند مگر در تدبيرات امورات دانيه کوشند بتدبير نفسانی مشغول گشته و از تقدير الهی غافل شده‌اند روز بجان در تلاش معاشند و شب در تزئين اسباب فراش آيا در هيچ شرع و ملّتی جائز است که باعراض اين نفوس محدوده متمسّک شوند و از اقبال و تصديق نفوسی که از جان و مال و اسم و رسم و ننگ و نام در رضای حق گذشته‌اند اغفال نمايند ...
و بچه عشق و حبّ و محبّت و ذوق که جان رايگان در سبيل سبحان انفاق نمودند چنانچه بر همه واضح و مبرهن است با وجود اين چگونه اين امر را سهل شمرند آيا در هيچ عصر چنين امر خطيری ظاهر شده و آيا اگر اين اصحاب مجاهد فی اللّه نباشند ديگر که مجاهد خواهد بود و آيا اينها طالب عزّت و مکنت و ثروت بودند و آيا مقصودی جز رضای حق داشتند و اگر اين همه اصحاب با اين آثار عجيبه و افعال غريبه باطل باشند ديگر که سزاوار است که دعوی حق نمايد قسم بخدا که همين فعلشان برای جميع من علی الارض حجّت کافی و دليل وافی است لو کان النّاس فی اسرار الامر يتفکّرون " و سيعلم الّذين ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون )١( . " ...
حال ملاحظه فرمائيد با اين شهدای صادق که نصّ کتاب شاهد بر صدق قول ايشان است چنانچه ديده‌ايد که همه جان و مال و زن و فرزند و کلّ ما يملک را انفاق نموده‌اند و باعلی غرف رضوان عروج فرمودند شهادت اين طلعات عاليه و انفس منقطعه بر تصديق اين امر عالی متعالی مقبول نيست و شهادت اين گروه که برای ذهب از مذهب گذشته‌اند و برای جلوس بر صدر از اوّل ما صدر احتراز جسته‌اند بر بطلان اين نور لائح جائز و مقبولست با اينکه جميع مردم ايشان را شناخته‌اند و اينقدر ادراک نموده‌اند که از ذرّه از اعتبار ظاهری ملکی در سبيل دين الهی نميگذرند تا چه رسد بجان و مال و غيره ...
_______________________________________________________ )۱( - سورة الشّعراء - آ يه ۲۲۷
 « صفحه بعد |محتوياتصفحه قبل » 
 
 

جستجو

صاحبان آثار
حضرت بهاءالله
حضرت باب
حضرت عبدالبهاء

حضرت ولی امرالله
بيت العدل اعظم

مجموعه آثار مباركه

مؤلفين ديگر
عناوين آثار
بترتيب اسم صاحب اثر
بترتيب حروف الفبا
زبانها
فارسی
عربي
English
سايتهای وابسته
عالم بهائی
توجه: دوستان عزيزى كه مايل به كسب اطلاعات بيشترى درباره آئين بهائى هستند ميتوانند به تارنماهاى ذيل مراجعه فرمايند. در اينجا لازم ميدانيم كه توجه دوستان را به اين نكته جلب نمائيم كه ذكر آدرس اين وب سايتها فقط جنبه اطلاعاتى داشته و بدان معنى نيست كه محتويات آنها مورد تاييد و يا تصويب جامعه بين المللى بهائى قرار گرفته است
ارتباط با ما | درباره اين سايت | نقشه سايت | اطلاعات خصوصى | شرايط استفاده
تمام حقوق محفوظ. جامعه بين المللی بهائی  ۲۰۰۸